Descargar Libros y Ebooks (PDF / EPUB)

La mejor selección de ebooks gratis en español

Busca tu ebook....

Hemos encontrado un total de 36 libros disponibles para descargar
Instrumentos ópticos y optométricos

Instrumentos ópticos y optométricos

Autor: Walter D. Furlan , Manuel Martínez Corral , Amparo Pons Martí , Genaro Saavedra Tortosa

Número de Páginas: 366

Aquest llibre, dirigit especialment als estudiants de la Diplomatura en Òptica i Optometria, constitueix un text de caràcter bàsic per a l'estudi dels instruments òptics i optomètrics. En cada tema es presenta, junt a la teoria, una proposta de pràctiques de laboratori. També és adequat, donat el seu plantejament, per a professionals de l'optometria, estudiants de primer cicle de ciències bàsiques i professorat -universitari o d'altres nivells- amb coneixements elementals d'òptica geomètrica.

Vocabulario de información y documentación automatizada

Vocabulario de información y documentación automatizada

Autor: Luis M. Corbalán Sánchez , Carlos Benito Amat

Todas las actividades humanas implican una utilización específica del lenguaje y el desarrollo de vocabularios propios. Cuando dichas actividades alcanzan el rango de disciplinas, los términos comunes varían de significado, los sentidos emergentes sugieren nuevos vocablos y la interrelación mutua confiere acepciones y matices exclusivos. La normalización de estos cambios en forma de enseñanzas regladas obliga a un acuerdo, de forma que los conceptos se trasladen y empleen de manera inequívoca. 'Vocabulario de información y documentación automatizada' propone una combinación de diccionario de uso, vocabulario e índice sobre información y documentación, y ofrece la sistematización, puesta al día y definición de más de 800 términos de empleo corriente en biblioteconomía y documentación, especialmente útiles a los estudiantes de estas disciplinas.

Malvinas, testigo de batallas

Malvinas, testigo de batallas

Autor: Jesús Romero Briasco , Salvador Mafé Huertas

Número de Páginas: 253
Fundamentos de electrónica analógica

Fundamentos de electrónica analógica

Autor: Gustavo Camps Valls , José Espí López , Jordi Muñoz Marí

Número de Páginas: 402

Les qüestions fonamentals d'electrònica analògica són tractades extensament en aquest llibre, que pot servir com a manual en els primers cursos d'Enginyeria. S'aborden els temes de senyals, sistemes i components analògics bàsics, semiconductors, díodes i transistors, amplificadors de petit senyal amb BJT i FET, amplificadors diferencials i operacionals, així com fonts d'alimentació i reguladors.

Técnicas de análisis de imagen, (2a ed.)

Técnicas de análisis de imagen, (2a ed.)

Autor: José F. Pertusa Grau

Número de Páginas: 352

La anàlisi de la imatge és una tècnica complexa que exigeix per al seu estudi un plantejament eminentment pràctic i que es beneficia de l'avanç dels mitjans informàtics per a l'obtenció de dades quantitatives en imatges microscòpiques i macroscòpiques. El present manual està dirigit a un públic ampli: des del curiós que processa imatges per a fer-les més belles o il·lustratives, a qui l'autor li mostra les tècniques bàsiques de millora i tractament d'imatges; els qui necessiten proveir-se de dades numèriques a partir d'imatges, i que trobaran diverses tècniques per a la identificació d'objectes a mesurar en una imatge (segmentació) mitjançant la detallada descripció de mètodes manuals i informàtics dels corresponents paràmetres; i fins aquells qui han de fer front a la interpretació del món tridimensional a partir de seccions bidimensionals, per als qui, sense cap dubte, resultarà d'utilitat l'eficaç descripció dels principis i mètodes de l'estereologia.

Filosofía de la mente (2a ed.)

Filosofía de la mente (2a ed.)

Autor: Carlos J. Moya Espí

Número de Páginas: 242

La filosofía de la mente, la reflexión sobre la naturaleza de lo mental y sus relaciones con el mundo físico y el comportamiento, han experimentado un fuerte desarrollo desde mediados del siglo pasado. Esta obra pretende introducir al lector en las cuestiones centrales de la filosofía de la mente, ofreciéndole una guía clara y accesible de este intrincado territorio. El libro está dividido en tres partes. La primera y más extensa aborda el llamado «problema mente/cuerpo» y presenta y discute distintas propuestas para resolverlo. La segunda trata la cuestión del objeto o el contenido intencional de determinados estados mentales, como las creencias o los deseos. La tercera se ocupa de las relaciones entre la mente y el comportamiento, avanzando así hacia la filosofía de la acción. Esta obra será de utilidad tanto para estudiantes universitarios de primeros cursos como para el lector culto interesado en la reflexión filosófica de la mente.

Nutrición básica humana

Nutrición básica humana

Autor: José Miguel Soriano Del Castillo

Número de Páginas: 428

Els coneixements bàsics de la Nutrició aplicada a l'ésser humà permeten assentar les bases de les modificacions dietètiques i d'estil de vida necessàries per aconseguir l'estat de salut òptim. Aquesta ciència va començar a ressorgir en les últimes dècades del segle XX, obrint-nos els ulls a la importància que té la ingesta dietètica en la regulació de les defenses de l'individu, així com en el risc de desenvolupar malalties agudes o cròniques, ja que sis de les deu causes de mort més comunes en el món, incloent-hi la malaltia cardiovascular, el càncer i la diabetis, tenen el seu origen en l'alimentació.

Un curso de números

Un curso de números

Autor: Gabriel Navarro Ortega

Número de Páginas: 124

Els números exerceixen una fascinació general, no només entre els matemàtics. La teoria de números, que en temps de Fermat va ser considerada com un simple entreteniment, ha passat a ser un dels pilars fonamentals de les matemàtiques, amb aplicacions tan sorprenents com la seguretat en Internet. Un curs de números ofereix una senzilla introducció a la teoria més elemental de números, exposada amb claredat des d'una perspectiva algebraica. Gabriel Navarro és un especialista en teoria de grups finits reconegut internacionalment. Autor d'un bon nombre de treballs d'investigació i dels llibres Characters and Blocks of Finite Groups (Cambridge University Press, 1998) i Un curs d'àlgebra (PUV, 2002), va ser Primer Premi Nacional de Matemàtiques i becari postdoctoral Fulbright en el Mathematical Sciences Research Institute en Berkeley (Califòrnia). Ha estat professor del Departament de Matemàtiques de la University of Wisconsin-Madison, així com de la University of Florida (EUA). Actualment és catedràtic d'Àlgebra de la Universitat de València.

Análisis de circuitos

Análisis de circuitos

Autor: Gustavo Camps Valls , José Espí López , Jordi Muñoz Marí

Número de Páginas: 288

Els principis bàsics i les eines de treball fonamentals de l'anàlisi de circuits i teoria de xarxes lineals s'exposen en aquest llibre d'una manera senzilla però amb el rigor i la lògica imprescindibles en un manual docent. l'estructura del llibre permet avançar gradualment i tractar temes com els senyals, les lleis de Kirchhoff o les xarxes amb tres i quatre terminals, per arribar a conceptes de corrent alterna, transitòria i anàlisi espectral. Tots els capítols inclouen una mostra de problemes resolts.

Fundamentos de optometría, 2a ed.

Fundamentos de optometría, 2a ed.

Autor: Walter D. Furlan , Javier García Monreal , Laura Muñoz Escrivá

Número de Páginas: 274

Aquesta nova edició de Fundamentos de optometría incorpora els avanços més importants en els procediments, tant objectius com subjectius, que s'utilitzen en optometria per a obtenir la refracció ocular. Amb la finalitat d'afermar els conceptes teòrics, cada capítol presenta una sèrie de qüestions resoltes. Cadascuna de les tècniques estudiades té associada una pràctica de laboratori en la qual s'exposa el procediment optomètric en qüestió. Aquest manual és una eina de consulta actualitzada, tant per als estudiants d'optometria com per als professionals en actiu, que està destinada a cobrir un buit important en la bibliografia en castellà sobre els fonaments de la refracció ocular.

Odontología en pacientes especiales

Odontología en pacientes especiales

Autor: Andrés Plaza Costa , Francisco Javier Silvestre Donat

Número de Páginas: 314

Este libro sobre odontología en pacientes especiales es fruto de la experiencia en la asistencia, la investigación y la docencia en el manejo clínico odontológico de este tipo de pacientes. El avance de las técnicas diagnósticas y terapéuticas de la medicina han logrado una mayor esperanza de vida en personas con alteraciones sistémicas críticas, en discapacitados físicos y psíquicos y en personas con edades muy avanzadas. Estos colectivos de pacientes con características especiales plantean la necesidad, desde el punto de vista odontológico, de una atención específica con el uso de procedimientos clínicos y técnicas peculiares. Existe cada vez mayor número de pacientes con enfermedades sistémicas crónicas, sometidos a tratamientos médicos complejos y comprometidos, o en pacientes discapacitados psíquicos que requieren de una asistencia odontológica eficaz, segura y de calidad. Es por esta necesidad de formación especializada por lo que realizamos este libro, tanto para el odontólogo general como para el estudiante de grado y de postgrado de odontología.

Electrocardiografía en la práctica clínica

Electrocardiografía en la práctica clínica

Autor: Francisco Javier Chorro Gascó

Número de Páginas: 330

Desde sus inicios, a comienzos del siglo XX, la electrocardiografía se ha desarrollado y difundido progresivamente hasta devenir un instrumento imprescindible para el diagnóstico de gran variedad de enfermedades. Su conocimiento es básico para el ejercicio de la medicina, no sólo de cardiólogos sino también de internistas, médicos de familia, generalistas, médicos de los servicios de urgencia, intensivistas, anestesistas, especialistas en medicina deportiva y, en general, cualquier profesional que pretenda comprender y aplicar adecuadamente el lenguaje diagnóstico. 'Electrocardiografía en la práctica clínica' se estructura de tal modo que, tras una exposición de las bases teóricas de cada tema estudiado, se aporta un soporte amplio de ejemplos con la intención de situar esta técnica en la realidad cotidiana de la práctica clínica.

Ecocardiografía-Doppler

Ecocardiografía-Doppler

Autor: Francisco Javier Chorro Gascó

Número de Páginas: 488

Coordinada pel professor Francisco Javier Chorro Gascó, catedràtic de Medicina de la Universitat de València, aquesta obra és fruit de la participació d'un ampli nombre d'autors que utilitzen la tècnica en centres hospitalaris valencians i que, basant-se en la seua experiència en diferents camps de la cardiologia, incloent la pediàtrica, aporten una visió actual de la utilitat de l'ecocardiografia-Doppler en el diagnòstic de la cardiopaties. En ella s'aborden des dels fonaments teòrics fins als avanços més recents relacionats amb el seguiment dels marcadors acústics. Es presenten així mateix els diversos procediments utilitzats per obtenir la informació, incloent les diferents finestres, maneres i tècniques. L'obra va dirigida a tots aquells que desitgin disposar d'una visió pràctica i actualitzada d'aquesta tècnica diagnòstica.

Astronomía fundamental

Astronomía fundamental

Autor: Vicent J. Martínez , David Galadí-enríquez , Enric Marco Soler , Joan Antoni Miralles

Número de Páginas: 320

La astronomía es la ciencia más antigua. El ser humano se ha sentido fascinado desde siempre por el firmamento estrellado, y ha estudiado los astros con interés y dedicación, buscando siempre los recursos más adecuados para ello. Astronomía fundamental, aunque no es un trabajo de divulgación, constituye una introducción accesible y muy constructiva a los grandes temas de la astrofísica y la cosmología. Presenta una descripción lúcida del contenido del universo conocido, desde los astros del Sistema Solar a las estrellas y las galaxias. La claridad en la exposición, así como la fluidez y la amenidad del discurso empleado, hacen que la lectura de este libro sea todo un placer para el lector. Las ilustraciones, tanto las que evocan aportaciones significativas de la historia de la astronomía, como las elaboradas por los autores o las obtenidas mediante telescopios o sondas espaciales, se articulan con el texto de tal manera que se convierten en un elemento esencial de la exposición. Sin duda, este libro servirá de estímulo para despertar nuevas vocaciones en una ciencia tan antigua y, a la vez, tan actual como es la astronomía. La presente edición, traducción y...

Lingüística general y aplicada (3a ed.)

Lingüística general y aplicada (3a ed.)

Autor: Ángel López García

Número de Páginas: 403

El presente libro ha sido concebido como un elemento auxiliar para el estudiante que se inicia en el ámbito de la lingüística, tanto general como aplicada. Está organizado en dos partes: lingüística interna y lingüística externa. Como tratado sobre los métodos de lingüística y, al mismo tiempo, compendio de lingüística descriptiva, su objetivo es el de procurar que el alumno descubra las cosas por sí mismo, preparándole para que sepa cómo hacerlo.

Sistemas electrónicos digitales

Sistemas electrónicos digitales

Autor: Enrique Sanchís

Número de Páginas: 516

Sistemas electrónicos digitales es un libro destinado fundamentalmente a estudiantes de Ingeniería Técnica en Telecomunicación en sus distintas especialidades. No obstante, el texto también puede ser de utilidad para estudiantes de otras titulaciones (Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones, Físicas, Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial, etc.), así como para todos aquellos profesionales que deseen adquirir unos conocimientos básicos –a la vez que prácticos- acerca del diseño de sistemas electrónicos digitales. Las áreas de interés que cubre este libro pueden resumirse en tres grupos: los dispositivos lógicos programables (PLD), las unidades funcionales de un sistema programado (CPU, memoria, unidad de entrada y salida), y el diseño de sistemas digitales basado en microcontrolador.

Psicología y economía

Psicología y economía

Autor: Ismael Quintanilla , Tomás Bonavía Martín , Ismael Quintanilla Pardo

Número de Páginas: 248

Como trabajadores y consumidores, constantemente tomamos decisiones en casa, en la empresa, en la tienda, en los restaurantes o en los centros de ocio. ¿Las tomamos racionalmente?, ¿sería de esperar que lo hiciéramos?, ¿qué razones pueden explicar nuestro comportamiento? En definitiva, ¿qué tienen en común la psicología y la economía? Este libro pone de manifiesto los vínculos que existen entre estas dos disciplinas y se adentra, de forma clara y rigurosa, en el complejo espacio limítrofe en el que, por definición, se sitúa la psicología económica.

Fundamentos y electrónica de las comunicaciones

Fundamentos y electrónica de las comunicaciones

Autor: Enrique Sanchis

Número de Páginas: 204

Fundamentos y electrónica de las comunicaciones' es un libro destinado a estudiantes de Ingeniería Técnica de Telecomunicación en sus distintas especialidades. No obstante, el texto es muy útil también para estudiantes de otras titulaciones (Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial, Físicas, etc.), así como para todos aquellos profesionales que deseen adquirir unos conocimientos básicos, a la vez que prácticos, acerca de esta materia. Este libro trata dos grandes áreas de interés dentro de la electrónica de las comunicaciones. Por un lado, se abordan los fundamentos de la comunicación (análisis, modulaciones, propagación y transmisión de la señal), y por otro, aspectos básicos de la electrónica de comunicaciones (circuitos y subsistemas electrónicos discretos e integrados). El texto incluye numerosos ejemplos prácticos, notas de aplicación y ejercicios propuestos y resueltos.

Historia contemporánea de América

Historia contemporánea de América

Autor: Josep Miquel Santacreu Soler

Número de Páginas: 473

Este volumen responde a un título tan amplio y sugerente como 'Historia contemporánea de América' con un análisis exhaustivo de la evolución histórica del continente americano, desde la época de las independencias nacionales hasta finales del siglo XX, en el que se incluyen tanto las características comunes como las específicas de los dos hemisferios continentales. Los autores, por razones metodológicas y con intenciones didácticas, han estructurado el volumen desde una doble perspectiva temática y narrativa, basada en la aproximación de todas aquellas cuestiones, problematizadas, que se han demostrado especialmente relevantes en diversos momentos, áreas y sociedades, superando con ello la opción más habitual y común de convertir la historia contemporánea de América en una colección concatenada de pequeñas historias nacionales de cada uno de los países.

La economía regional en el marco de la nueva economía

La economía regional en el marco de la nueva economía

Autor: Juan José Rubert Nebot , Ana Ma Fuertes Eugenio

Número de Páginas: 571

Los trabajos de investigación que contiene el libro tratan magistralmente los grandes apartados sobre los que se basa la economia regional: la gestión del conocimiento y la pime; el capital humano, la economía y el territorio; los instrumentos financieros para los nuevos escenarios económicos y las técnicas de análisis regional

Cómo integrar investigación y docencia en el CV-UCM

Cómo integrar investigación y docencia en el CV-UCM

Autor: Alfredo Fernández-valmayor Crespo , Ana Fernández-pampillón Cesteros , Jorge Merino Granizo

Número de Páginas: 369

La publicación recoge las experiencias expuestas por profesores e investigadores en la II Jornada Campus Virtual UCM organizada por el Vicerrectorado de Innovación y Espacio Europeo de Educación Superior. Se abordan cuestiones como la propiedad intelectual en el Campus Virtual, la utilización de estándares para el diseño de las asignaturas, el reto de la convergencia europea o la necesidad de herramientas complementarias al C.V.

Pràctiques escèniques de l’edat mitjana als segles d’or

Pràctiques escèniques de l’edat mitjana als segles d’or

Autor: Luis Quirante , Luis Quirante Santacruz , Evangelina Rodríguez , Josep Lluís Sirera

Número de Páginas: 311

L’objectiu d’aquest manual és facilitar a l’estudiant una aproximació a la realitat teatral hispànica des de l’època medieval fins a la fi del barroc i, a partir d’un concepte que va més enllà del de literatura dramàtica, situar-nos en el terreny de la representació, esdeveniment irrepetible en el qual un conjunt d’accions dramàtiques són realitzades per uns actors davant un públic i en un espai i un temps determinats. Allò que ens interessa és, doncs, l’heterogeni conjunt de signes procedents de les més distintes disciplines que, combinats, formen el fet teatral. Per primera vegada a l’Estat espanyol, professors universitaris publiquen un manual pedagògic des d’aquesta perspectiva interdisciplinar que defineix el teatre en la modernitat.

Rumbo al sur

Rumbo al sur

Autor: Esther M. Sánchez Sánchez

Número de Páginas: 470

Este libro analiza las relaciones franco-españolas durante la presidencia del general De Gaulle (1958-1969). En aquella década, tras una larga etapa de autarquía y aislamiento, la economía española entró en la senda del crecimiento acelerado del que ya disfrutaban otros países occidentales. Francia puso rumbo al sur y no escatimó esfuerzos para participar, a corto y largo plazo, de los frutos del desarrollo económico español.

Últimos libros y autores buscados